Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Sukurta 2014.03.17 / Atnaujinta 2021.03.25 08:00

Kur ir kaip kreiptis dėl Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo?

Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, dėl paso išdavimo/keitimo kreipiasi:

 • į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje, kurioje gyvena
 • jei yra Lietuvos Respublikoje - į pasirinktą migracijos tarnybą.

Lietuvos Respublikos piliečiai dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ir keitimo konsuliniam priėmimui Lietuvos Respublikos ambasadoje Airijoje registruojasi iš anksto per elektroninę registracijos sistemą.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo/keitimo tvarka ir jų galiojimas

Asmens tapatybės kortelė keičiama, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • ji tapo netinkama naudoti;
 • joje yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jos galiojimo laikas;
 • to pageidauja pilietis.

Pasas keičiamas, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • jis tapo netinkamas naudoti;
 • jame yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • išnaudoti vizoms skirti lapai;
 • to pageidauja pilietis.

Asmens tapatybės kortelė galioja:

 • 2 metus, jei ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;
 • 20 metų jei ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus.

Pasas galioja:

 • 2 metus, jei jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas nėra tęsiamas, o vietoj baigusio (baigiančio) galioti dokumento išduodamas naujas.

DĖMESIO:      

 • Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos asmens tapatybės kortelę arba pasą išduoda/keičia tik bendrąja tvarka. Nuo prašymo pateikimo dienos tai gali užtrukti iki dviejų mėnesių. Jei asmens tapatybės kortelė ar pasas keičiamas pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei ar kt.) arba jei išduodamas pirmasis šis dokumentas vaikams, gimusiems iki 2008-07-22 ir įgijusiems kitos valstybės pilietybę – jo išdavimo laikas gali būti ilgesnis.
 • Skubos tvarka asmens tapatybės kortelę arba pasą keičia tik Migracijos tarnybos Lietuvoje – per 1 ar per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Valstybės rinkliava už asmens tapatybės kortelės pakeitimą per 5 darbo dienas – 19,60 EUR, per 1 darbo dieną (24 val.) – 31,60 EUR, už paso keitimą – per 5 darbo dienas – 57 EUR, per 1 darbo dieną (24 val.) – 71 EUR.
 • Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas baigė galioti ar yra prarasti ir asmuo neturi kito galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, konsulinė įstaiga gali išduoti grįžti į Lietuvą skirtą laikiną kelionės dokumentą – asmens grįžimo pažymėjimą (AGP).
 • Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) išduodami tik asmenims nuo 18 metų. Atsiimti voką su slaptažodžiu galima tik atvykus asmeniškai arba, pateikus rašytinį prašymą, paštu. Įgaliotam asmeniui slaptažodis neišduodamas.
 • Asmuo turi teisę atsisakyti paimti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį).
 • Jei piliečio, gyvenančio užsienio valstybėje, ATK/paso galiojimo laikas pasibaigęs daugiau kaip 1 metai, jis taip pat turi pateikti dokumentą, patvirtinantį gyvenamosios vietos užsienio valstybės pilietybės įgijimą (neįgijimą) arba sutikimą (pildomas ambasadoje) LR Migracijos departamentui kreiptis į tos užsienio valstybės kompetetingas institucijas, ar pilietis nėra įgijęs tos užsienio valstybės pilietybės.

 

Kokius dokumentus reikia pateikti Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelei arba pasui gauti ar pasikeisti?

Konsulinis priėmimas dėl paso išdavimo/keitimo vyksta darbo dienomis nuo 10 iki 13 val.

SVARBU:   

Išduodama asmens tapatybės kortelė arba pasas yra biometriniai, kuriuose elektroniniu būdu fiksuojamas veido atvaizdas, pirštų antspaudai ir parašas. Todėl Lietuvos Respublikos pilietis turi asmeniškai atvykti į Lietuvos konsulinę įstaigą užsienio valstybėje, kurioje gyvena, ar į migracijos tarnybą Lietuvoje.

Asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus, prašymą ir kitus dokumentus pateikia asmeniškai.

Jeigu kreipiamasi dėl asmens tapatybės kortelės arba paso keitimo ar išdavimo asmeniui iki 16 metų, kuris jau turėjo pasą ir/arba asmens tapatybės kortelę, tai dokumentus, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui, pateikia vienas iš tėvų ar globėjų.

Jeigu vaiko, kuriam reikia išduoti pasą ar asmens tapatybės kortelę  tėvai išsituokę, dokumentus gali pateikti arba tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, arba pastarojo rašytiniu sutikimu - kitas iš tėvų. Šį sutikimą surašiusio tėvo/motinos parašas turi būti patvirtintas notarine ar jai prilyginta tvarka, konsulinio pareigūno (supaprastinta tvarka) ar migracijos tarnybos darbuotojo.

Keičiant asmens tapatybės kortelę arba pasą, pasikeitus pavardei po santuokos/ištuokos užsienyje, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl santuokos/ištuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje. Daugiau informacijos apie santuokos arba ištuokos įtraukimą į apskaitą Lietuvos Respublikoje rasite čia.

Kreipiantis dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, pirmojo Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimo, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje. Daugiau informacijos rasite čia.

SVARBU:

Pateikiant piliečio nuo 1 metų iki 16 metų prašymą, turi dalyvauti ir jis pats. Pateikiant piliečio iki 1 metų dokumentus, jam atvykti į konsulinę įstaigą nebūtina.

Iki piliečiui bus išduotas naujas pasas, jo pateiktas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas jam grąžinamas.

Asmens tapatybės kortelė arba pasas konsulinėje įstaigoje išduodamas tik deklaravus gyvenamąją vietą užsienio valstybėje. Gyvenamosios vietos deklaruoti nereikia:

 • konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantiems asmenims ir kartu su jais išvykusiems šeimos nariams visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;
 • asmenims, atliekantiems privalomąją arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
 • asmenims, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;
 • moksleiviams ir studentams mokymosi laikotarpiu (išskyrus nepilnamečius, kurių tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje);
 • asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, laikomiems kardomojo kalinimo vietoje;
 • jūreiviams.

Lietuvos Respublikos pilietis, pageidaujantis gauti/pasikeisti Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę arba pasą, ambasadai Airijoje asmeniškai pateikia dokumentų ir užpildytų formų rinkinį, kurį rasite žemiau esančiose nuorodose pagal priežastį, dėl kurios ketinama kreiptis:

Koks yra konsulinis mokestis už Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą?

Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso keitimą/išdavimą ar dokumentų asmens tapatybės kortelei  ar pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą – 100 EUR. (atsiskaitoma tik banko kortele arba pavedimu iš anksto, daugiau informacijos rasite čia).

Konsulinio mokesčio lengvatos už paso keitimą/išdavimą ar dokumentų pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą taikomos:

 • 50 % – vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme.
 • 100 % – vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, užsienio valstybių stacionariose globos įstaigose išlaikomiems asmenims, sutuoktinio neturintiems senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka, ir Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas.

DĖMESIO:

Konsulinio mokesčio lengvatos taikomos tik už paso išdavimą/keitimą bendra tvarka.

Lietuvos Respublikos paso ir asmens tapatybės kortelės atsiėmimo tvarka

 • Asmens tapatybės kortelę arba pasą pilietis atsiimti gali asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą arba minėtus dokumentus paimti gali piliečio įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas ar piliečio rašytiniame prašyme išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą, nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.
 • Atsiimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę arba pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Paimti vaiko, kurio tėvai išsituokę, išrašytą pasą/ATK dabar gali ne tik tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta (ar įgaliotas asmuo), bet ir, pateikęs rašytinį pastarojo sutikimą ir savo asmens dokumentą, kitas iš tėvų.
 • Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar pasą, turi būti pateiktas keičiamas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jis pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas.
 • Piliečiui pageidaujant pasas arba asmens tapatybės kortelė gali būti siunčiami registruotu paštu. Asmuo pageidaujantis gauti naują pasą paštu, pateikdamas prašymą išduoti pasą, ambasadoje turi sumokėti 8,15 eurus už paso siuntimą registruotu paštu. Sumokėti galima tik banko kortele. Pageidaujant gauti naują asmens tapatybės kortelę ir naujos asmens tapatybės kortelės slaptažodžius paštu, mokestis yra 16,30 eurų, t. y. už dvi atskiras registruotas siuntas.
 • Paštu gautas pasas ar asmens tapatybės kortelė neaktyvuojami ir negalioja tol, kol ambasada paštu arba elektroninėmis priemonėmis negauna Pranešimo apie paso ar asmens tapatybės kortelės gavimą.

DĖMESIO:

 • Ambasada negavusi pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą (jei dokumentas buvo siunčiamas paštu), informuoja Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybą apie asmens tapatybės kortelės ar paso dingimą
 • Jeigu pilietis neatvyksta į konsulinę įstaigą atsiimti išduoto dokumento per vienerius metus nuo dokumento išrašymo dienos, šis dokumentas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

Trūksta informacijos?

* Nuo 2019 m. vasario 16 d. pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentas (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.

Remiantis šiuo reglamentu Europos Sąjungoje tam tikriems viešiesiems dokumentams (pvz., gimimo, santuokos, santuokos nutraukimo įrašams) ir jų patvirtintoms kopijoms netaikomas reikalavimas tvirtinti juos Apostilės žyma ar legalizuoti.

Reglamentu yra nustatomos ir daugiakalbės standartinės dokumentų formos, kurios bus skirtos naudoti kaip pagalbinė medžiaga vertimui tų viešųjų dokumentų, prie kurių jos pridedamos.

Daugiau informacijos apie reglamentą ir daugiakalbes standartines formas galima rasti Europos e-teisingumo portale.

Dar kartą prašytume atkreipti dėmesį, į pasikeitusį KMĮ 6 str. 1 d. 1 p., t. y. į pasikeitusį neįgalumo lygį, buvo 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, nuo gruodžio 1 d. - kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Kartu pažymime, kad Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nustatyta, kad neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų, išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, darbingumo lygis nustatomas asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus, specialieji poreikiai nustatomi neatsižvelgiant į asmens amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį.

Naujienlaiškio prenumerata