Pilietybė

Sukurta 2014.03.17 / Atnaujinta 2020.12.01 11:50

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, yra Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas.

Lietuvos Respublikos pilietybė – asmens nuolatinis teisinis ryšys su Lietuvos Respublika, grindžiamas abipusėmis teisėmis ir pareigomis.

Lietuvos Respublikos pilietybės principai

 • Lietuvos Respublikos pilietybė yra grindžiama Lietuvos Respublikos ir jos pilietybės tęstinumu.
 • Kiekvienas lietuvis turi teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, kuri įgyvendinama Lietuvos Respublikos įstatymo nustatyta tvarka.
 • Lietuvos Respublikos pilietybė yra lygi neatsižvelgiant į jos įgijimo pagrindą.
 • Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus Pilietybės įstatyme numatytus atskirus atvejus.
 • Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis kitoje valstybėje, nepraranda Lietuvos Respublikos pilietybės.
 • Lietuvos Respublikos pilietis, sudaręs santuoką su kitos valstybės piliečiu, ją nutraukęs, taip pat pasikeitus jo sutuoktinio pilietybei, nepraranda Lietuvos Respublikos pilietybės.
 • Lietuvos Respublikos pilietis turi teisę atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės, išskyrus Pilietybės įstatyme nustatytus atvejus.
 • Iš Lietuvos Respublikos piliečio pilietybė negali būti atimta. Lietuvos Respublikos pilietybės netenkama tik Pilietybės įstatyme nustatytais pagrindais ir tvarka.
 • Vaiko, kuris Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo gimimu, pilietybė nesikeičia pasikeitus jo tėvų ar vieno iš tėvų pilietybei.

Kada Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis

Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas;
 • yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijęs kitos valstybės pilietybę, arba tokio asmens palikuonis (vaikas, vaikaitis, provaikaitis).
  Asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d., – iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos pilietybę turėjęs asmuo ar jo palikuonis, kuris 1940 m. birželio 15 d. – 1990 m. kovo 11 d. okupacinių režimų institucijų arba teismų sprendimais buvo prievarta iškeldintas iš Lietuvos dėl pasipriešinimo okupaciniams režimams, politinių, socialinių ar kilmės motyvų;
 • yra asmuo, pasitraukęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijęs kitos valstybės pilietybę, arba tokio asmens palikuonis (vaikas, vaikaitis, provaikaitis).
  Asmuo, pasitraukęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d., – iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos pilietybę turėjęs asmuo ar jo palikuonis, iki 1990 m. kovo 11 d. išvykes iš dabartinės Lietuvos Respublikos teritorijos nuolat gyventi į kitą valstybę, jeigu 1990 m. kovo 11 d. jų nuolatinė gyvenamoji vieta buvo ne Lietuvoje;
 • sudarydamas santuoką su kitos valstybės piliečiu dėl to savaime (ipso facto) įgijo tos valstybės pilietybę;
 • yra asmuo, kuriam nesukako 21 metai, jeigu jis yra įvaikintas Lietuvos Respublikos piliečių (piliečio) iki tol, kol jam sukako 18 metų, ir dėl to įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę pagal Pilietybės įstatymo 17 straipsnio 1 dalį;
 • yra asmuo, kuriam nesukako 21 metai, jeigu jį, Lietuvos Respublikos pilietį, iki kol jam sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valstybės pilietybę;
 • Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo išimties tvarka, būdamas kitos valstybės pilietis;
 • Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo turėdamas pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje.

Lietuvos Respublikos piliečio, kartu turinčio ir kitos valstybės pilietybę, statusas

Lietuvos Respublikos pilietį, kuris kartu yra ir kitos valstybės pilietis, Lietuvos valstybė laiko tik Lietuvos Respublikos piliečiu. Kitos valstybės pilietybės turėjimas neatleidžia jo nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų Lietuvos Respublikos piliečio pareigų.

Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas vaikui gimusiam Airijoje

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas apsprendžia, kad vaikas, kurio abu tėvai arba vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimdamas įgyja Lietuvos Respublikos pilietybę, nesvarbu, ar jis gimė Lietuvos Respublikos teritorijoje, ar už jos ribų.

Vaikų, kurių bent vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, gimusių užsienio valstybėje 2011 m. balandžio 1 d. ir vėliau, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas atskirai nesprendžiamas, t. y. vaiko Lietuvos Respublikos pilietybę į Gyventojų registrą ir gimimo įrašą įrašo Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyrius, įtraukdamas į apskaitą vaiko gimimą ir išduodamas gimimo liudijimą. Jeigu išvardintas sąlygas atitinkančių vaikų tėvai nenori, kad vaikas būtų Lietuvos Respublikos pilietis, pateikdami dokumentus vaiko gimimui apskaityti turi taip pat pateikti dokumentus dėl vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo.

Vaikų, kurių bent vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, gimusių užsienio valstybėje iki 2011 m. balandžio 1 d., Lietuvos Respublikos pilietybės klausimą sprendžia Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos arba Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba.

Lietuvos Respublikos piliečiams pageidaujant, Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje tarpininkauja perduodant dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą, Lietuvos Respublikos pilietybės ir Lietuvos Respublikos paso išdavimo. Detalią informaciją rasite čia.

Jeigu vaikas yra gimęs iki 2008 metų liepos 21 dienos ir yra įgijęs kitos šalies pilietybę, pateikiant dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą, Lietuvos Respublikos pilietybės ir Lietuvos Respublikos paso išdavimo turi dalyvauti abu vaiko tėvai.

Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikimas

Asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikoje, prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikia per migracijos tarnybą pagal asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Asmenys, gyvenantys užsienio valstybėje, prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikia:

 • Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje užsienio valstybėje, kurioje gyvena;
 • jei yra Lietuvos Respublikoje - Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Vilnius, L. Sapiegos g. 1).

Konsulinis mokestis dėl Lietuvos Respublikos pilietybės

Konsulinis mokestis už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės  priėmimo ir perdavimo – 100 eurų;
Konsulinis mokestis už dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimo ir perdavimo – 60 eurų;

Daugiau informacijos apie Lietuvos Respublikos pilietybę rasite Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata